Hướng đến kỷ niệm ngày Bồ tát Tất Đạt Đa xuất gia (08/02 âl) và ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt (15/02 âl) là sự kiện thiêng liêng, vô cùng trọng đại đối với nhân loại.

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia

Để tỏ lòng tri ân kính đến Ngài, chùa Đống Cao – Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa thuộc tông phong Tổ đình Hoằng Pháp tổ chức khóa tu với chủ đề “Con Đã về…” lần 16 trong hai ngày 16,17/03/2024 (nhằm 07,08/02 Giáp Thìn) cho Phật tử khắp nơi về tham dự.

Mở đầu khóa tu, Đại đức Thích Tâm Hưng – Trưởng BTC hướng dẫn đại chúng đảnh lễ Tam bảo, trì tụng bài kinh Chuyển Pháp Luân, truyền Bát quan trai giới cho quý Phật tử tham dự.

Tiếp đó, đại chúng dùng cơm chánh niệm bên Thầy.

Buổi chiều, đại chúng bước vào thời khóa tịnh tọa, tụng kinh Từ Bi Thủy Sám và niệm Phật, thiền hành.

Buổi tối, đại chúng cung thỉnh Đại đức trụ trì chia sẻ Phật pháp với đề tài “Niệm Phật thập yếu” – phần 5. Hơn một giờ đồng hồ với ngôn từ để hiểu, những câu chuyện đời thường, Đại đức đã chỉ rõ cho đại chúng biết tầm quan trọng của phát tâm Bồ Đề, niệm Phật như thế nào để mang lại lợi ích lớn nhất.

Qua đó, Đại đức chỉ rõ, để đạt được nhất tâm bất loạn khi niệm Phật thì mỗi người phải tự gieo trồng phước đức và công đức, cũng như trau dồi Văn, Tư, Tu, Tín, Nguyện, Hạnh khi niệm Phật.

Khóa tu khép lại trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

Tối ngày 17/03/2024 (nhằm 08/02 Giáp Thìn), lễ kỷ niệm ngày Bồ Tát Tất Đạt Đa xuất gia được diễn ra trong sự trang nghiêm thanh tịnh, đông đảo quý thiện tín Phật tử về tham dự.

Trong buổi lễ, Đại đức Thích Tâm Hưng hướng dẫn đại chúng ngồi tĩnh tâm, quán chiếu về cuộc đời của Ngài, cho đến khi xuất gia và thành tựu đạo quả. Nhân đây, Đại đức chia sẻ về ý nghĩa ngày xuất gia của Thái tử, người xuất gia có lợi ích gì?

Tiếp đó, Đại đức hướng dẫn đại chúng dâng nén tâm hương hướng tâm về mười phương Tam bảo và đức Phật Thích Ca Mâu Ni để tỏ lòng thành kính tri ân lên quý Ngài. Tiếp đó, đại chúng đọc tụng kinh chú, ôn lại năm giới của người Phật tử tại gia.

Hình ảnh ghi nhận:

Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia
Chùa Đống Cao – Thanh Hóa: Khoá tu “Con đã về…” lần 16 và Lễ kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia

By Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *