Các thế hệ Phật tử Chùa Đống Cao Thanh Hóa cùng nhau tuyên truyền về việc đeo khẩu trang

Các thế hệ Phật tử Chùa Đống Cao Thanh Hóa cùng nhau tuyên truyền về việc đeo khẩu trang