Chùa Quê Đống Cao Hướng Dẫn Làm Tấm Chắn Nước Bọt, Cực Dễ Làm Và Cùng Chung Tay Chống Dịch Covid-19

Chùa Quê Đống Cao Hướng Dẫn Làm Tấm Chắn Nước Bọt, Cực Dễ Làm Và Cùng Chung Tay Chống Dịch Covid-19