Đại Lễ Phật Đản PL.2563 – DL.2019. chùa Đống Cao xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đại Lễ Phật Đản PL.2563 – DL.2019. chùa Đống Cao xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa