KÍNH MỪNG LỄ VÍA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THÀNH ĐẠO ( 19/ 06 Â.L….Tân Sửu Niên )

KÍNH MỪNG LỄ VÍA ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT THÀNH ĐẠO ( 19/ 06 Â.L….Tân Sửu Niên )