LẦN ĐẦU TIÊN tại chùa ĐỐNG CAO – Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa đã có thiện nam Phạm Văn Trung xuống tóc xuất gia đầu Phật để làm lợi lạc chúng sinh….. Pháp danh : Thích Chánh Niệm Thịnh

LẦN ĐẦU TIÊN tại chùa ĐỐNG CAO – Nga Yên, Nga Sơn, Thanh Hóa đã có thiện nam Phạm Văn Trung xuống tóc xuất gia đầu Phật để làm lợi lạc chúng sinh….. Pháp danh : Thích Chánh Niệm Thịnh