Lễ Hằng Thuận kết duyên cho quý thiện nam tín nữ: Tân nương Nguyễn Thị Bích & Tân lang Hà Văn Thương

Lễ Hằng Thuận kết duyên cho quý thiện nam tín nữ: Tân nương Nguyễn Thị Bích & Tân lang Hà Văn Thương